Cizinci v České republice

Vyhledávání

MPSV, odbor realizace programů ESF, vyhlašuje výzvu č. 088 – „Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování“ (3. výzva)

Termín zahájení příjmu žádostí: 2. 10. 2018 04:00
Termín ukončení příjmu žádostí: 8. 1. 2019 12:00

Podpora se týká také aktivit zaměřených na oblast legální migrace. Jedná se především o cizince z třetích zemí (mimo země Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska) (dále jen „EU/EHP a Švýcarska“), případně i občanů EU/EHP a Švýcarska, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území České republiky, případně se jedná i o držitele mezinárodní ochrany (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany) a žadatele o mezinárodní ochranu.

Zaměření podporovaných aktivit:

  • podpora terénní sociální práce (streetwork), právního poradenství,
  • výuka češtiny nad úroveň A1, která by cizincům umožnila aktivní uplatnění ve společnosti a na trhu práce,
  • podpora aktivit zaměřených na seznamování cizinců s právy a povinnostmi obyvatel ČR a s možností aktivní participace na veřejném životě, zejména na lokální úrovni (podpora občanské gramotnosti a plné orientace cizinců do společnosti),
  • podpora obcí v oblasti integrace cizinců na lokální úrovni (týká se obcí s významným počtem cizinců, podpora při vytváření integrační strategie), podpora komunitní sociální práce a komunitních center,
  • podpora služeb interkulturních pracovníků, komunitních tlumočníků, k usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, institucemi a veřejností.

K výzvě jsou pořádány semináře pro žadatele.

Informace a potřebné dokumenty naleznete webových stránkách ESF na adrese: https://www.esfcr.cz/vyzva-088-opz