Cizinci v České republice

Vyhledávání

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace v roce 2016

Cílem zprávy je podat objektivní informace o stavu legální a nelegální migrace, mezinárodní ochrany, integrace cizinců, vízové a readmisní politiky a schengenské spolupráce.

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky je pravidelně předkládána ministrem vnitra vládě ČR a následně Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR a Bezpečnostní radě státu.

V oblasti integrace cizinců je ve Zprávě kromě vytvoření aktualizované Koncepce integrace cizinců akcentováno především rozšíření nabídky adaptačně-integračních kurzů, kladení důrazu na šíření informací mezi odbornou i laickou veřejností a rozšíření spektra obcí zapojených do (emergentních) projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni.

Více informací ve Zprávě o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2016 a v jejích 2 přílohách, dostupných na webu Ministerstva vnitra na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d.