Cizinci v České republice

Vyhledávání

Právní předpisy EU

 • Lisabonská smlouva
 • Směrnice EP a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011
  o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotném povolení k pobytu a k práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o souboru společných práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě
 • Directive 2011/98/EU of the EP and the Council of 13 December 2011
  on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State
 • Nařízení EP a Rady 1231/2010
  kterým se rozšiřuje působnost nařízení 883/2004 a 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti
 • Regulation (EU) No 1231/2010
  of the EP and the Council of 24 November 2010 extending Regulation No 883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009 (EC) to nationals of third countries who are not already covered by these Regulations solely on the ground of their
 • Nařízení EP a Rady 987/2009
  kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
 • Regulation (EC) No 987/2009
  laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems
 • Nařízení EP a Rady (ES) 810/2009 ze dne 13. července 2009
  o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
 • Směrnice EP a Rady 2009/52/ES
  o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
 • Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009
  o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci - Směrnice o modrých kartách
 • Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008
  kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
 • Směrnice EP a Rady 2008/115/ES
  o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
 • Nařízení EP a Rady 883/2004 o koordinaci sociálního zabezpečení EU
 • Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems
 • Rozhodnutí Rady 2004/573/ES
  o organizaci společných letů za účelem navrácení státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění, z území dvou nebo více členských států
 • Směrnice Rady 2004/81/ES
  o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány
 • Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003
  o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
 • Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny
 • Directive 2003/86/EC GREEN PAPER
  on the right to family reunification of third-country nationals living in the European Union